EARTHTOPIA.png
Song title
"EARTHTOPIA"
Original Upload Date
May.16.2016
Singer
Sweet ANN
Producer(s)
llliiillliiilll (music, lyrics)
Views
25,000+ (NN), 6,200+ (YT)
Links
Niconico Broadcast / YouTube Broadcast


Lyrics[edit | edit source]

Thiš wãyëd sló bnck
Cãtller chërs wœr §et mutœg
Solar fërÿnd cœming born
Trëckepr thi Φd ngox jaded yorš dãm aunzedœn
Mog ie ãs mutcΘr íaœ id boun
Changœ ill yãl bë

ArΘ ërn nuw wãrld
Nëd bãnd tômarry ed anc∑ ire method
nz∑se tΘrn länd will werä
Twnsœ fend or far dho
Kaxord rude fum dΘll
Sänd thinker chose alone
Big newar Ψôd
Šœy not cerry od jer Ψäint rôm

Ex air nœture ôil than timš
Kod frek mers id ärmer wór ëd mΘan
Kidbre seed hœr
Kœt et tsœkino ur wend lór
Ãthena morã oi golor
Ill sën jothœ
Chœs land nœ rœveãl
Wat mean vspãter ôid
Thãt so œnã theegôd
Šœx eimear bôder tog lãd fe cold bœll eãrth

Ϋre los cΘlar Ψdël
whœrle yoë goΦ fästër
Šo time m∑tch ed mœr chuse fill off
Mãrrœocs ungry orn mux mnns odd
Cnt di etomor §etra non badgô liô ne
Fœ tΨn ãtumic ôil

Šauf gatœ ∑in aΘdn chëll
Earthtopia
Thove chanô
Šet nôwer rœborn of
Wored timô
Wœsvo kid therã
We theh šor §irëd rœpair
Six sΘthor te meriãl
Is thёns cnre

RΨch er cΘršnd œt oirën šhee ather
Pissdt vanst told il
Ãdd sónt meäl ófted royœl

Ex air nœture ôil than timš
Kod frek mers id ärmer wór ëd mΘan
Kidbre seed hœr
Kœt et tsœkino ur wend lór
Ãthena morã oi golor
Ill sën jothœ
Chœs land nœ rœveãl
Wat mean vspãter ôid
Thãt so œnã theegôd
Šœx eimear bôder tog

Ex air nœture ôil than timš
Kod frek mers id ärmer wór ëd mΘan
Kidbre seed hœr
Kœt et tsœkino ur wend lór
Ãthena morã oi golor
Ill sën jothœ
Chœs land nœ rœveãl
Wat mean vspãter ôid
Thãt so œnã theegôd
Šœx eimear bôder tog togg lãdits couln efth rœr
Timä much urching brekœr

External Links[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.