Sháo Yīn Fù.jpeg
Song title
"韶音赋"
Pinyin: Sháo Yīn Fù
Original Upload Date
Original: Oct.25.2012
Stardust's version: Apr.22.2016
Singer
Luo Tianyi
Xingchen
Producer(s)
Senjougahara Yousei (music, lyrics)
chacha (illust)
50 Jun (video)
Views
Original: 110,000+ (BB), 2,400+ (SC)
Stardust's version: 150,000+
Links
Original: bilibili Broadcast / SoundCloud Broadcast
YouTube Broadcast (reprint)
Stardust's version: bilibili Broadcast / YouTube Broadcast (reprint)


Lyrics[edit | edit source]

Chinese Pinyin English
浮黎原始开天地 Fú lí yuánshǐ kāi tiāndì
诸神创世天各一 Zhū shén chuàng shì tiān gè yī
三清六御轮回助 Sān qīng liù yù lúnhuí zhù
神界人间满瑞气 Shén jiè rénjiān mǎn ruì qì
天边远山泛青光 Tiān biānyuǎn shān fàn qīng guāng
忽而花落花满殇 Hū'ér huā luòhuā mǎn shāng
我从雾中乘风来 Wǒ cóng wù zhōng chéng fēng lái
只为伴君不思量 Zhǐ wèi bàn jūn bù sīliang
伏羲女娲神农氏 Fúxī nǚ wā shénnóng shì
江河淮济育生灵 Jiānghé huái jì yù shēnglíng
南宫北斗映贤尚 Nángōng běidǒu yìng xián shàng
天涯海角随君行 Tiānyáhǎijiǎo suí jūn xíng
生来无欲享富贵 Shēnglái wú yù xiǎng fùguì
但求为君咏思绪 Dàn qiú wèi jūn yǒng sīxù
若夫德行无领会 Ruòfú déxíng wú lǐnghuì
自退远方乘浪归 Zì tuì yuǎnfāng chéng làng guī

我带着梦想带着希望 Wǒ dàizhe mèngxiǎng dàizhe xīwàng
带着力量 Dài zhuó lìliàng
探寻人间的感伤 Tànxún rénjiān de gǎnshāng

请赋予我理想 Qǐng fùyǔ wǒ lǐxiǎng
请赋予我希望 Qǐng fùyǔ wǒ xīwàng
请赋予我一颗炽热的心房 Qǐng fùyǔ wǒ yī kē chìrè de xīnfáng
让这情感释放 Ràng zhè qínggǎn shìfàng
泪水模糊了眼眶 Lèishuǐ móhúle yǎnkuàng
为何这般闪亮 Wèihé zhè bān shǎn liàng
就算我终会消亡 Jiùsuàn wǒ zhōng huì xiāowáng
终会迷茫 Zhōng huì mímáng
请让我带走这份熵 Qǐng ràng wǒ dài zǒu zhè fèn shāng

请赋予我理想 Qǐng fùyǔ wǒ lǐxiǎng
请赋予我希望 Qǐng fùyǔ wǒ xīwàng
请赋予我一颗炽热的心房 Qǐng fùyǔ wǒ yī kē chìrè de xīnfáng
让这情感释放 Ràng zhè qínggǎn shìfàng
泪水模糊了眼眶 Lèishuǐ móhúle yǎnkuàng
为何这般闪亮 Wèihé zhè bān shǎn liàng
就算我终会消亡 Jiùsuàn wǒ zhōng huì xiāowáng
终会迷茫 Zhōng huì mímáng
请让我带走这份熵 Qǐng ràng wǒ dài zǒu zhè fèn shāng

External Links[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.